Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Sloep Huren Utrecht: Sloep Huren Utrecht, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. (Sloephurenutrecht.nl B.V. KvK-nummer: 64644413)
  Sloep Huren Utrecht kan tevens aangemerkt worden als aanbieder van rondvaarten.
  • Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Sloep Huren Utrecht een overeenkomst aangaat of aan wie Sloep Huren Utrecht een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden van Sloep Huren Utrecht. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Sloep Huren Utrecht ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en
  schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeenkomen.
 4. Indien Sloep Huren Utrecht gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Sloep Huren Utrecht om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat Sloep Huren Utrecht de voorwaarden soepel toepast, geeft de Wederpartij geen enkel recht.
 5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 7. Sloep Huren Utrecht behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
sloep of boot varen utrecht huren oudegracht

Artikel 2. Offertes, opties en overeenkomsten

  1. Offertes en aanvragen zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 7 dagen of door Sloep Huren Utrecht anders aangegeven. Offertes worden uitgebracht onder het voorbehoud van beschikbaarheid.
  2. Sloep Huren Utrecht kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sloep Huren Utrecht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
  4. Bij specifieke acties kunnen er aanvullende voorwaarden gelden.
  5. Op verzoek van de Wederpartij kan Sloep Huren Utrecht een optie/aanvraag verlenen met een vastgestelde afloopdatum. Sloep Huren Utrecht is echter nimmer verplicht een optie/aanvraag te verlenen. Een optie/aanvraag die niet voor de afloopdatum door de Wederpartij wordt omgezet in een definitieve boeking komt te vervallen zonder dat daaromtrent een mededeling van één der partijen nodig is. Een optie/aanvraag wordt omgezet in een definitieve boeking na bevestiging van zowel de Wederpartij als Sloep Huren Utrecht.
  6. De overeenkomst tussen Sloep Huren Utrecht en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat een aangevraagde reservering door Sloep Huren Utrecht schriftelijk wordt bevestigd, doordat de door de Wederpartij voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Sloep Huren Utrecht is ontvangen en geaccepteerd of vanaf het moment dat Sloep Huren Utrecht met instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
  7. Sloep Huren Utrecht behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.
  8. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Sloep Huren Utrecht pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
  9. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van de Wederpartij verricht, die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de Wederpartij aan Sloep Huren Utrecht worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Sloep Huren Utrecht. Sloep Huren Utrecht kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan Sloep Huren Utrecht verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
rondvaart sloep gracht utrecht

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen Wederpartij

 1. Sloep Huren Utrecht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sloep Huren Utrecht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien Sloep Huren Utrecht dit noodzakelijk acht, heeft Sloep Huren Utrecht het recht om een andere sloep of andere sloepen in te zetten dan overeengekomen. Deze sloep of sloepen zal/ zullen geschikt zijn voor de overeengekomen omvang van de groep.
 4. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sloep Huren Utrecht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sloep Huren Utrecht worden verstrekt. Hieronder valt nadrukkelijk allergie-informatie van de gasten van de Wederpartij en degenen die hen vergezellen. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de Wederpartij de benodigde gegevens niet tijdig aan Sloep Huren Utrecht heeft verstrekt, komt voor rekening van de Wederpartij.
 5. Bij bevestiging van de vaartocht geeft de Wederpartij aan Sloep Huren Utrecht het exacte aantal passagiers door, voor zover niet al bekend bij Sloep Huren Utrecht. Indien er bij aanvang of tijdens de vaartocht meer passagiers dan doorgegeven aanwezig blijken te zijn worden meerkosten in rekening gebracht. In het geval het aantal passagiers de maximale capaciteit van het vaartuig overschrijdt, heeft Sloep Huren Utrecht het recht om passagiers te weigeren. In geval van de aanwezigheid van minder passagiers dan afgesproken zal het tarief niet overeenkomstig naar beneden aangepast worden.
 6. Sloep Huren Utrecht kan regels stellen met betrekking tot het gedrag van de Wederpartij en diens gasten. Indien blijkt dat de Wederpartij (of een persoon uit het gezelschap van de Wederpartij) zich niet conform deze gedragsregels van Sloep Huren Utrecht gedraagt, behoudt Sloep Huren Utrecht zich het recht voor de overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 7. Aan boord ligt de leiding bij de schipper van Sloep Huren Utrecht. Tijdens de vaart behoudt Sloep Huren Utrecht zich het recht voor de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de schipper van Sloep Huren Utrecht onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt conform de gestelde voorwaarden of regels. De schipper zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt zal de schipper de vaartocht direct beëindigen.
 8. De gedragsregels op het water van de Gemeente Utrecht zijn op al onze tochten van toepassing. Wildplassen, van boord springen, zwemmen en afval of objecten van boord gooien, is ten strengste verboden. Tevens is het niet toegestaan versterkte muziek af te spelen aan boord.
 9. Een Wederpartij die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om aan te vangen met de vaartocht heeft geen recht op compensatie in de vorm van het inhalen van deze gemiste vaartijd of restitutie.
 10. Het is toegestaan om op vaartochten van Sloep Huren Utrecht eigen dranken en of etenswaren mee te nemen.
 11. Het is echter nadrukkelijk niet toegestaan om overmatige hoeveelheden alcohol aan boord te nuttigen. Dronkenschap aan boord wordt niet geaccepteerd. Personen die bij aanvang van de tocht onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang tot de boot ontzegd. De schipper van Sloep Huren Utrecht is bevoegd dronken mensen van boord te zetten of zelfs de gehele tocht te staken indien hij / zij van mening is dat de situatie onveilig is.
 12. Indien Sloep Huren Utrecht op verzoek van de Wederpartij de catering zal verzorgen dient de
  Wederpartij er voor te zorgen dat Sloep Huren Utrecht ruimschoots op tijd over de bestelling beschikt. Tevens dient Wederpartij zorg te dragen voor tijdige (vooraf) betaling van de catering. Drank wordt gefactureerd op basis van inkoop van losse drankjes of op basis van een drankarrangement. Tot 7 dagen voor aanvang van de vaartocht kan het aantal personen door de Wederpartij met 10% naar beneden worden bijgesteld. Het wijzigen van het aantal personen is pas bindend als dit door Sloep Huren Utrecht schriftelijk is bevestigd.
 13. De mogelijkheid tot het bestellen van arrangementen is onder voorbehoud doordat Sloep Huren Utrecht hierbij afhankelijk is van beschikbaarheid van derden. Sloep Huren Utrecht behoudt zich het recht om deze geplaatste aanvraag te annuleren, te verzetten of een ander voorstel te doen.
 14. Het is mogelijk dat Sloep Huren Utrecht foto of videomateriaal maakt tijdens de vaartocht. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord dat Sloep Huren Utrecht dit materiaal voor commerciële doeleinden mag gebruiken.  
varen kromme rijn utrecht bunnik pannenkoekenhuis

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Alle door Sloep Huren Utrecht gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes,
  aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsbepalende factor wijziging ondergaat, is Sloep Huren Utrecht gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
 3. Sloep Huren Utrecht mag het afgesproken tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van Sloep Huren Utrecht mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
 4. Facturen dienen binnen 2 weken na bevestiging van de vaartocht voldaan te worden. Indien de vaartocht binnen 3 weken na bevestiging plaats zal vinden dient de betaling binnen 48 uur te geschieden. Betaling geschiedt in euro’s middels de via e-mail gestuurde betaal-link of overmaking op een door Sloep Huren Utrecht aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de Wederpartij niet binnen de op de factuur gestelde termijn heeft betaald, is Sloep Huren Utrecht gerechtigd, nadat hij de Wederpartij ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de Wederpartij vooraf dient te betalen en hieraan niet tijdig voldoet is Sloep Huren Utrecht gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 7. Betalingen, gedaan door de Wederpartij, strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Sloep Huren Utrecht en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Sloep Huren Utrecht onmiddellijk opeisbaar.
overkapte boot sloep droog tijdens varen

Artikel 5. Annuleringen, no-show, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Sloep Huren Utrecht en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. Het feit dat de Wederpartij niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats is (no-show) heeft nimmer te gelden als een correcte annulering. De Wederpartij zal dan ook 100% van het overeengekomen tarief aan Sloep Huren Utrecht verschuldigd zijn. Sloep Huren Utrecht wacht altijd 30 minuten op de afgesproken tijd op de afgesproken plek op de Wederpartij en zijn gasten. Indien de Wederpartij en zijn gasten na het verstrijken van deze 30 minuten nog steeds niet aanwezig zijn zal Sloep Huren Utrecht dit als een no-show beschouwen en is de Wederpartij alle hierbij behorende kosten verschuldigd.
 3. Annulering van een vrijblijvende aanvraag door de Wederpartij kan tot de bevestiging van de vaartocht kosteloos geschieden. Bij annulering van een, door beide partijen, bevestigde vaartocht worden de volgende tarieven gerekend.– na bevestiging van de vaartocht: 25% van overeengekomen tarief – 4 weken of minder voor aanvang: 50% van het overeengekomen tarief – 2 weken of minder voor aanvang: 100% van het overeengekomen tarief en eventuele andere reeds door Sloep Huren Utrecht gemaakte kosten.
 4. In geval van zeer slecht weer biedt Sloep Huren Utrecht annuleringsmogelijkheden op de dag van de vaartocht. Van zeer slecht weer is sprake in geval van aanhoudende regen in combinatie met harde wind en/of bij onweer – zulks ter beoordeling van Sloep Huren Utrecht op de betreffende dag. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is de Wederpartij 50% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Sloep Huren Utrecht verschuldigd, vermeerderd met de vergoeding van eventueel reeds gemaakte cateringkosten en eventuele andere reeds door Sloep Huren Utrecht gemaakte kosten. De Wederpartij verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de vaartocht direct kosteloos te verzetten. In het geval van het verzetten van een vaartocht waarbij reeds catering is besteld, dient de initieel bestelde catering en andere reeds door Sloep Huren Utrecht gemaakte kosten, volledig te worden betaald. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden en eventuele openstaande facturen dienen voldaan te worden.
 5. De annuleringskosten en verplaatsingskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Sloep Huren Utrecht toegezonden facturen.
 6. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door Sloep Huren Utrecht, zal Sloep Huren Utrecht in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn.
 7. In het geval een Wederpartij (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Sloep Huren Utrecht niet of niet tijdig nakomt, heeft Sloep Huren Utrecht het recht zijn verplichtingen op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van Sloep Huren Utrecht met betrekking tot o.a. schadevergoeding. Hetzelfde geldt wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Sloep Huren Utrecht feiten en omstandigheden bekend geraken die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) na zal komen, of die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of niet in redelijkheid van Sloep Huren Utrecht gevergd kan worden.
 8. Indien de Wederpartij:– in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient of op enigerlei wijze niet meer vrijelijk over zijn eigendommen kan beschikken;– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;– een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet;– overgaat tot staking of overdracht van zijn werkzaamheden en/of bedrijf of een belangrijkgedeelte daarvan;heeft Sloep Huren Utrecht door het enkele plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst voor vereist is.
 9. Vorderingen van Sloep Huren Utrecht op de Wederpartij worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Sloep Huren Utrecht.
 10. Wanneer Sloep Huren Utrecht een reeds bevestigde vaartocht niet door kan laten gaan door opgelegde maatregelen vanuit de overheid rondom Covid-19, biedt Sloep Huren Utrecht de optie om de vaartocht om te zetten in een voucher t.w.v. het overeengekomen bedrag. Een voucher is niet inwisselbaar voor geld.
 11. Wanneer de Wederpartij door Covid-19 besmettingen binnen de groep de vaartocht wenst te verplaatsen, biedt Sloep Huren Utrecht deze mogelijkheid tot 24 uur voorafgaand aan de starttijd van de vaartocht tegen vergoeding van de schipperskosten. De Wederpartij ontvangt in dat geval een voucher t.w.v. het overeengekomen bedrag. Een voucher is niet inwisselbaar voor geld.
sloep voor gezelschap tot 42 mensen

Artikel 6. Aansprakelijkheid Sloep Huren Utrecht

 1. Indien Sloep Huren Utrecht aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Sloep Huren Utrecht gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sloep Huren Utrecht en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Sloep Huren Utrecht is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat Sloep Huren Utrecht uit is gegaan van door de Wederpartij (of diens gasten) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van noodzakelijke of nuttige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de dieetwensen van zijn/haar gasten.
 3. Sloep Huren Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de overeenkomst tussen Sloep Huren Utrecht en Wederpartij.
 4. Sloep Huren Utrecht is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die de Wederpartij meeneemt op het vaartuig.
 5. Sloep Huren Utrecht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sloep Huren Utrecht aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sloep Huren Utrecht toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Sloep Huren Utrecht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Sloep Huren Utrecht kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 7. Indien Sloep Huren Utrecht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sloep Huren Utrecht beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Sloep Huren Utrecht zal uitkeren. Indien de verzekeraar van Sloep Huren Utrecht niet tot enige uitkering overgaat, is de hoogte van de aansprakelijkheid van Sloep Huren Utrecht beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De Wederpartij vrijwaart Sloep Huren Utrecht tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Sloep Huren Utrecht en de Wederpartij bestaande overeenkomst.
sloep of boot varen utrecht huren

Artikel 7. Aansprakelijkheid Wederpartij

 1. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Sloep Huren Utrecht, kan Wederpartij volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Sloep Huren Utrecht een beroep doet op haar verzekering.
 2. De Wederpartij en diens gasten of degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Sloep Huren Utrecht is ontstaan en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad (waaronder overtreding van de inhoud van deze algemene voorwaarden begrepen), begaan door de Wederpartij en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor schade die is veroorzaakt door enige zaak waarvan zij de houder zijn of die onder hun toezicht staan.
opstapplaats oudegracht utrecht

Artikel 8. Overmacht

 1. Sloep Huren Utrecht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, de weersomstandigheden, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Sloep Huren Utrecht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Sloep Huren Utrecht tot aan dat moment te voldoen. Sloep Huren Utrecht is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. Nadrukkelijk zijn weersomstandigheden uitgezonderd van dit artikel. Hoe Sloep Huren Utrecht omgaat met overmachtsituaties door slecht weer is opgenomen in artikel 5.4.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Sloep Huren Utrecht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sloep Huren Utrecht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sloep Huren Utrecht of van derden daaronder begrepen. Sloep Huren Utrecht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.
Varen met groep utrecht barbecue

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Sloep Huren Utrecht ingediend te worden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de klachten.
 2. Sloep Huren Utrecht maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd. Indien een klacht gegrond is, zal Sloep Huren Utrecht de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Wederpartij aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Sloep Huren Utrecht slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
barbecue varen utrecht

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Sloep Huren Utrecht en de Wederpartij waarop deze algemene
  voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Sloep Huren Utrecht en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
overdekt varen utrecht